x
x

Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Naukšēnu novada pašvaldības domes 2018. gada 19.decembra lēmumu (domes sēdes protokols Nr.14, 11.§) publiskai apspriešanai ir nodota lokālplānojuma zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 9672 006 0418, “Aldaru mežs”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, pilnveidotā redakcija, kas groza Naukšēnu novada teritorijas plānojumu.

Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2019.gada 23.janvāra līdz 2019.gada 14.februārim. Visi interesenti ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties Naukšēnu novada pašvaldībā “Pagasta nams”, Naukšēnos, Naukšēnu novadā vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2019.gada 4.februārī plkst. 10.00, 1.stāva zālē “Pagasta nams”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma pilnveidoto redakciju lūgums iesniegt Naukšēnu novada pašvaldībā, “Pagasta nams”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 vai elektroniski pa e-pastu: dome@naukseni.lv līdz 2019. gada 14.februārim, fiziskām personām norādot vārdu un uzvārdu, juridiskām personām norādot nosaukumu un reģistrācijas numuru. Kontaktpersona lokālplānojuma izstrādei: Naukšēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālists Kaspars Roķis, e-pasts: kaspars.rokis@naukseni.lv, tel. 64250956.


Sadaļa atjaunota: Pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris
Šodien: 11.08.2022.
V/d: Liega, Olga, Zita, Zigita
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv