x
x

Dīķeres parka rekonstrukcijas 1.posms

Publicēts - Otrdiena, 2020. gada 30. jūnijs
nosalacaslidzrujai
30.06.2020.

Dīķeres parka labiekārtošana

Ķoņu pagastā esošais Dīķeres parks pie bijušās Ķoņu skolas  ir dabas piemineklis- aizsargājams dabas objekts un novada kultūrvēsturiskais mantojums. 

Lai rastu iespēju atjaunot daļu no parka, LEADER programmā biedrībai “No Salacas līdz Rūjai” tika iesniegts un apstiprināts projekts Nr. 19-09-AL29-A019.2201-000008 “Dīķeres parka rekonstrukcijas 1.posms”. 

Jūnijā Naukšēnu novada pašvaldība realizējusi pārmaiņas vecās muižas ēkas priekšā. Atjaunotas un papildinātas puķu dobes, ar piemēroties augiem papildināti krūmu stādījumi, iegādāti piemēroti soliņi. Kopā ar iepriekšējā gadā atjaunoto zālāju šī parka daļa kļuvusi vizuāli pievilcīgāka un labāk izmantojama iedzīvotāju un viesu atpūtai. 

Izmaiņas tika veiktas saskaņā ar SIA "Laba vide" izstrādāto Dīķeres parka labiekārtošanas projektu. 

Projekts realizēts ar Eiropas attīstības fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, 2.mērķa “Pievilcīga un pieejama teritorija” 3. rīcības “Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana” ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas ir 8170.40 EUR, no tā LEADER programmas finansējums 7353.36 EUR.


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


dikeres_parks

Spireju stādījumi Dīķeres parkā


Inguna Zukure
Projektu vadītāja

29.11.2019.

Apstiprināts projekts Dīķeres parka rekonstrukcijai

Ķoņu pagastā esošais Dīķeres parks ir dabas piemineklis- aizsargājams dabas objekts un novada kultūrvēsturiskais mantojums. Parks atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā.

Pēdējos gados Dīķeru muiža (bijusī Ķoņu skola) un apkārt esošais parks aktīvi tiek izmantots dažādiem pasākumiem un nometnēm. Laukums, kas atrodas muižas priekšā tiek izmantots gan kā brīvā laika pavadīšanas un pastaigu vieta, gan kā nodarbību vieta nometnēs un pasākumos. Tā ir arī vieta, kura, piebraucot pie muižas, tiek ieraudzīta pirmā - kā vizītkarte.

Savukārt, iznākot no muižas ēkas pa galvenajām durvīm, tā ir gan vizuāli ieraugāms skats, gan tuvākā āra pastaigu vieta pasākumu apmeklētājiem.  Lai rastu iespēju sakopt daļu no parka, LEADER programmā biedrībai “No Salacas līdz Rūjai” tika iesniegts projekts “Dīķeres parka rekonstrukcijas 1.posms”. Projekts ir guvis atbalstu un 2020.gadā tiks realizētas pārmaiņas muižas ēkas priekšā. Plānota puķu dobju rekonstrukcija un koku un krūmu stādījumu papildināšana. 2019.gadā jau veikta šīs parka daļas zāliena atjaunošana.

Izmaiņas tiks veiktas saskaņā ar SIA "Laba vide" izstrādāto Dīķeres parka rekonstrukcijas projektu. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 8596.43 EUR, no tā LEADER programmas finansējums 7736.79 EUR.

Inguna Zukure
Projektu vadītāja
Šodien: 20.10.2020.
V/d: Leonīda, Leonīds
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv