x
x

Autoceļa Dronas – Purapuķes pārbūve

Publicēts - Piektdiena, 2017. gada 27. oktobris
nacionalais_fonds_ERAF

27.10.2017.

Nodots ekspluatācijā autoceļš Dronas - Purapuķes 

Noslēdzies viens no šī gada vērienīgākajiem Naukšēnu novada pašvaldības projektiem – autoceļa Dronas-Purapuķes pārbūve. Šī projekta mērķis bija palielināt privāto investīciju apjomu Naukšēnu novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūvē. Šajā projektā pašvaldība drīkstēja ieguldīt ERAF līdzfinansējumu tikai teritorijās, kurās tur darbojošies uzņēmēji apņemas nodrošināt projekta iznākuma rādītājus (komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos un jaunu darba vietu radīšana).

Autoceļa Dronas-Purapuķes pārbūve tika veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" iesniegtā projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā”, projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/16/I/018 ietvaros.

Autoceļš Dronas-Purapuķes tika pārbūvēts pēc SIA “Ceļu komforts” izstrādātā būvprojekta, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Geo Consultants” būvuzraugs Zigurds Gutāns, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”  autoruzraugs Jānis Markevics un būvdarbus veica SIA “Limbažu ceļi” būvdarbu vadītāja Ziedoņa Kalniņa vadībā.

Lai nodrošinātu ceļa segas ilgmūžību, tika izveidoti sāngrāvji lietusūdeņu savākšanai un izbūvētas caurtekas, atsevišķos ceļa posmos stiprināta grunts. Brauktuves daļā ieklāts asfalts divās kārtās, tā kopējais biezums ir 8 cm, arī piegulošo teritoriju īpašumiem izveidotas asfaltētas nobrauktuves. Pēc asfaltēšanas darbu pabeigšanas tika nolīmeņotas akas, izveidotas nomales, veikta pieguļošās teritorijas apzaļumošana un uzstādītas nepieciešamās ceļazīmes. Brauktuves platums viscaur saglabāts iepriekšējā platumā, papildus izveidojot paplašinājumu (“kabatu”), kas atvieglo transporta izmainīšanās iespējas.

Kopējās faktiskās būvniecības izmaksas sastādīja 371 405,18 EUR, t.sk., PVN, no kurām attiecināmās izmaksas ir 368 864.80. ERAF finansējums projekta īstenošanai ir 299850,20 EUR, valsts dotācija 17262,87 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 54 292,11 EUR. Noslēguma maksājuma pieprasījums tiks veikts 2017.gada decembra sākumā, iesniedzot Centrālā un finanšu līgumu aģentūrā visus nepieciešamos dokumentus.

Izsakām lielu pateicību iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri būvniecības procesa laikā bija atsaucīgi un samierinājās ar radītajam neērtībām, kad būvniecības laikā piekļuve īpašumiem bija ierobežota.


dronas_purapukes__Large_


Autoceļš Dronas-Purapuķes pēc pārbūves darbiem


Anita Dukure

projektu vadītāja
04.09.2017.


Ierobežojumi transporta kustībā no 5. - 8.septembrim autoceļā Dronas - Purapuķes

Laika periodā no 5.-8.septembrim pa autoceļu Dronas – Purapuķes būs aizliegums pārvietoties lielgabarīta tehnikai, bet vieglajiem transporta līdzekļiem būs jāsaskaras ar ierobežojumiem.

Būvnieks SIA "Limbažu ceļi" 5.septembrī autoceļā Dronas - Purapuķes iestrādās akmens šķembas, tādēļ darba dienas laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00 būs ierobežotas iespējas pārvietoties ar vieglajiem transportlīdzekļiem. 

Savukārt no 6. – 8.septembrim notiks asfalta seguma pirmās un otrās kārtas ieklāšanas darbi, tādēļ iedzīvotāji aicināti savlaicīgi padomāt par savu transporta līdzekļu novietošanu. Šajā laika periodā nebūs iespēja iebraukt un izbraukt no mājām, kas atrodas ceļa posmā Dronas – Purapuķes. Tādēļ aicinām, nepieciešamības gadījumā, transporta līdzekļus novietot ārpus šīs zonas. 

Autoceļa būvniecību plānots pabeigt līdz 2017.gada 19.septembrim.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

360__Large_


Būvdarbi uz autoceļa Dronas - Purapuķes


Autoceļa Dronas-Purapuķes pārbūve tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" iesniegtā projekta „ Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā”, projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/16/I/018 ietvaros.


Nora Kārkliņa

Naukšēnu novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste 27.06.2017.


Uzsākta autoceļa Dronas – Purapuķes pārbūve

24.maijā Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Zuments un SIA “Limbažu ceļi” valdes priekšsēdētājs Andris Garklāvs parakstījis līgumu par autoceļa Dronas-Purapuķes pārbūvi, ko paredzēts pabeigt līdz 2017.gada 28.augustam.

Bilde_NNP_LC

Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Zuments un SIA “Limbažu ceļi” valdes priekšsēdētājs Andris Garklāvs paraksta līgumu par autoceļa

Dronas-Purapuķes pārbūvi


Autoceļa Drondas-Purapuķes pārbūve tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" iesniegtā projekta „ Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā”, projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/16/I/018 ietvaros.

Šī projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Naukšēnu novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā notiktajai teritorijas ekonomikas specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu vajadzībām – drošu un pieejamu infrastruktūru.

Projekta apstiprinātās kopējās izmaksas ir 375 000.00 EUR, no kurām ERAF finansējums 303 450.00 EUR, valsts budžeta dotācija 17 456.69 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 54 093.31 EUR. Ceļa būvuzraudzību nodrošinās SIA “Geo Consultants”  būvuzraugs Zigurds Gutāns, bet autoruzraudzību SIA “Ceļu komforts” autoruzraugs Jānis Markevics.
Darbus paredzēts uzsākt 26.jūnijā. Būvniecības laikā tiks veikta autoceļa „Dronas-Purapuķes”, kas ir ar komercdarbību saistītās teritorijas funkcionālais savienojums, segas pārbūve un nestspējas paaugstināšana, izbūvētas jaunas asfalta kārtas, nobrauktuves, kabata, kas nodrošina lielo gabarītu tehnikas izmainīšanās iespējas un vietās, kur projektā paredzēts, pastiprināta ceļa pamata kārta un atrisinātas ūdens noteces problēmas.


007 (Large)_1


IEDZĪVOTĀJUS UN UZŅĒMĒJUS AICINĀM BŪT ATSAUCĪGIEM
BŪVNIECĪBAS LAIKĀ!
Anita Dukure
projektu vadītāja24.05.2017.

Apstiprināts projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā”

2017.gada 23.maijā Naukšēnu novada pašvaldība parakstījusi līgumu ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmums par projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā”, projekta Nr. Nr.3.3.1.0/16/I/018, īstenošanu.

Autoceļa Dronas-Purapuķes pārbūve tiks veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" iesniegtā projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā”, projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/16/I/018 ietvaros.

Projekta apstiprinātās kopējās izmaksas ir 375 000.00 EUR, no kurām ERAF finansējums 303 450.00 EUR, valsts budžeta dotācija 17 456.69 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 54 093.31 EUR.

Anita Dukure

projektu vadītāja 

Šodien: 12.07.2020.
V/d: Indriķis, Ints, Namejs
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv