x
x

Naukšēnu novada pašvaldība piešķir pabalstu ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 izplatību

Publicēts - Pirmdiena, 2021. gada 11. janvāris
Naukšēnu novada pašvaldība piešķir pabalstu ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 izplatību
Naukšēnu novada pašvaldība piešķir pabalstu ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid- 19 izplatību tām ģimenēm (personām), kuras dzīvesvietu deklarējušas Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Naukšēnu novada Sociālajam dienestam iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus. 

Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 
  • ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas personas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu vai kurām atteikts dīkstāves pabalsts, personas, kuras valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), un tas dokumentāli tiek apliecināts; 
  • ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājokļa īrei, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;
  • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts. 

Pabalsts krīzes situācijā vienai personai (kura zaudējusi darbu) jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī nepārsniedzot triju mēnešu periodu.

Personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā, papildus tiek piešķirts 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi) par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.
Nora Kārkliņa 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Šodien: 15.01.2021.
V/d: Fēlikss, Felicita
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2021, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv